Zorg en zorgverzekering

Zorgverzekerd in Frankrijk via Nederland

Zorgverzekerd in Frankrijk via Nederland.

Uittreksel van de Toelichting door FANF op de Zorgverzekeringswet van 2006.

Door: Frits Baylé.
Petje af!

ZorgverzekeringswetKrijg je daar ineens een vracht informatie voor je kiezen, die je doet verzuchten “je kan me wat!” Maar als je hier lekker in Frankrijk woont, moet je wel weten wat je rechten en plichten zijn. Dus toch maar lezen. En dan merk je dat Guido Smoorenburg een zeer helder en uiterst beknopt overzicht heeft gegeven van onze vaak zeer gecompliceerde rechten, plichten en mogelijkheden rond de zorgverzekering. Toch zullen velen afhaken bij zoveel formele omschrijvingen, vandaar dat ik maar een poging tot vereenvoudiging heb ondernomen. Daardoor verdwijnen nuances en dus ook vaak juridische verfijningen. Guido en het Bestuur van FANF namen voor hun Toelichting de verantwoording. Die Toelichting blijft dan ook het uitgangspunt. Dit Uittreksel dient slechts ter oriëntatie! Zorgverzekerd in Frankrijk via Nederland

Algemeen
Als u een wettelijk pensioen of uitkering uit Nederland ontvangt, terwijl u hier in Frankrijk woont, dan bent u en uw eventuele gezinsleden verplicht zich via Nederland te verzekeren. Het Zorginstituut Nederland (ZIN) is tot 1 januari 2016 met de uitvoering van de Regeling Verdragsgerechtigden belast. In Frankrijk verzorgt de Caisse Primaire d‘Assurance Maladie (CPAM) de aanspraak op zorg voor u, Verdragsgerechtigde. Volgend jaar zal het CAK (Centraal Administratie Kantoor) deze taak overnemen terwijl Het Zilveren Kruis Achmea, de afhandeling zal verzorgen.

U kunt zich aanmelden voor deelname, bij het ZIN en na 2015 bij het CAK. Zij zenden u dan een vragenlijst en blijkt uit de beantwoording dat u in aanmerking komt, het E 121 formulier. En afmelden doet u, wanneer u weer terug in Nederland woont, bij de CPAM en het ZIN ( na 1 januari 2016 bij het CAK). En dan moet u in Nederland een nieuwe zorgverzekering afsluiten.

Als u klachten heeft over de uitvoeringspraktijk van het ZIN, dan kunt u bij de Ombudsman terecht. Vermeende onbillijkheden in de Regeling zelf, moeten via de politiek naar voren worden gebracht. De FANF zet zich daarvoor in.

Dit jaar zal de Europese Commissie de huidige regeling evalueren.

De uitwerking van de Regeling.
De Regeling geeft “aanspraak op zorg”. De dekking is gebaseerd op de voorwaarden van het woonland Frankrijk en dus van de CPAM. Zij bepaalt de vergoedingen (remboursements) volgens het Franse systeem. Maar de premieberekening is gebaseerd op het Nederlandse stelsel. Ontvang je zorg in Nederland dan is de dekking gebaseerd op de wettelijk vastgelegde Nederlandse basisverzekering. Er is geen financiële dekking voor zorg buiten Europa. De bijdrage wordt berekend op basis van drie componenten:
1) De nominale bijdrage (het bedrag dat je direct aan je Nederlandse verzekeraar moet betalen);
2) De inkomensafhankelijke Zvw bijdrage (het bedrag dat een werkgever in Nederland betaalt, maar dat gepensioneerden zelf moeten betalen).
3) De inkomensafhankelijke bijdrage Wet Langdurige Zorg (Wlz, de vroegere AWBZ).
Omdat de dekking van de zorg per land verschilt, voerde men de woonland factor in. De CPAM vergoedt slechts 60 tot 70% van een laag gehouden basistarief. Terwijl in Nederland meestal wordt uitgegaan van 100% vergoeding met een eigen risico. Bij een 30tal ernstige aandoeningen (Affections Longue Durée, ALD) kan in Frankrijk 100% worden vergoed. De factor wordt berekend door de gemiddelde totale zorgkosten van alle Fransen en Nederlanders met elkaar te vergelijken, waarna de premie, die volgens het Nederlandse stelsel wordt berekend, verhoudingsgewijs wordt bijgesteld. Voor 2015 bedraagt de factor voor Frankrijk 0,7198.

Zorg: waar ook ter wereld
Voor Frankrijk is het verstandig een aanvullende verzekering in Frankrijk af te sluiten. Deze verzekering keert het verschil tussen de werkelijke kosten en de vergoeding van de CPAM via een automatische administratie, geheel of gedeeltelijk uit. De Mutuelle keert niet uit wanneer de CPAM niet heeft uitgekeerd en dus ook niet voor verrichtingen buiten Frans grondgebied. In samenwerking met het assurantiekantoor Secara 3000 heeft de FANF de Club Medische Uitvoerders voor Nederlanders in Frankrijk (CMUnf) opgericht. Zij geeft, naast voorlichting, keuze uit verschillende zorgverzekeringen en reisverzekeringen.

Voor zorg in Europa is de EHIC-kaart ingevoerd. Deze geeft recht op spoedeisende zorg binnen de EU (buiten woonland Frankrijk) plus de geassocieerde landen Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. De kaart kunt u de eerste keer aanvragen via het internet bij ZIN (na 2015 bij het CAK). Zij geeft recht op kosteloze behandeling, of het betalen van een aanvullend bedrag op basis van het kostenpakket ter plaatse. Wordt de kaart niet geaccepteerd dan kunt u terecht bij ZIN (na 2015 het CAK). Particuliere klinieken vallen niet onder de regeling. Het blijkt goed, altijd een aanvullende ziektekostenverzekering of reisverzekering af te sluiten. Hierdoor wordt bijvoorbeeld ook repatriëring na een ongeval vergoed.

De EHIC geeft ook recht op niet-spoedeisende zorg naar keuze in Nederland, daarbij zijn niet alleen de kosten voor medicijnen en artsen gedekt, maar ook die voor prothesen en hoortoestellen. Daarentegen worden weer niet, zoals in Frankrijk, tandartsrekeningen, vergoed en past men wel een eigen risico toe. Men kan in Nederland terecht met een verwijzing (ordonnance) van een Franse huisarts. Het is verstandig vooraf met Het Zilveren Kruis contact op te nemen.

Buiten Europese Unie of de geassocieerde landen heeft men geen recht op vergoeding! Wat problemen met uw reisverzekeraar kan opleveren omdat die misschien uitging van een “onderliggende” verzekering. Een “Eerste Euro”(premier euro, 1er Euro) verzekering kan de oplossing vormen.

Van Wlz gerelateerde zorg, zoals Thuiszorg (VPT, Volledig Pakket Thuis) en het Persoonsgebonden Budget (PGB, rugzakje) kunnen verdragsgerechtigden, bij tijdelijk verblijf in Nederland en niet in Frankrijk, gebruik maken. Daar kan een wachttijd van een maand tot een maximum van een jaar op staan.

De AWBZ is per 1 januari van dit jaar overgegaan in onderdelen van de Zvw, de nieuwe Wet Langdurige Zorg (Wlz) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die via de Gemeenten loopt. Bij tijdelijk verblijf in Nederland kunt u alleen aanspraak maken op de Wlz en de Zvw.

Het is goed te weten, dat wanneer u in verschillende landen heeft gewoond en uw wettelijk pensioen heeft opgebouwd, u dan alleen onder de Regeling valt als u het langst in Nederland heeft gewoond en daar uw pensioen heeft opgebouwd. En voor uw gezinsleden is het goed te weten dat bij uw overlijden, zij hun aansprak op zorg kwijt raken.

Hoe blijf je buiten de Regeling?

Soms is het financieel interessant niet van de Regeling gebruik te moeten maken. U kunt dan aan de volgende mogelijkheden denken:
1) Een officieel werknemerschap aanvaarden (ook na pensionering) waarbij sociale lasten door de werkgever worden afgedragen.
2) Een pensioen in Frankrijk opbouwen. Dit pensioen moet wel een minimale omvang hebben.
3) Een Frans autopreneurschap beginnen of een officiële micro-entreprise opzetten.
4) Je Pensioen weigeren.

Sociale lasten en de Belasting
Volgens de Europese Regels komt een Verdragsgerechtigde niet ten laste van de Franse Sécurité Sociale. Daarom hoeft u ook niet bij te dragen aan de Franse Sociale Lasten, noch aan de CRDS ( Contribution pour Remboursement de la Dette Sociale). De Franse belastingdienst is momenteel deze correctie aan het doorvoeren.

Bij de vaststelling van uw belastbaar inkomen in Frankrijk, kunt u de ZIN bijdrage van uw inkomen aftrekken. Maar niet de kosten van uw Mutuelle! Het verdient aanbeveling uw opgave toe te lichten.

Voor de opgave van uw wereldinkomen aan de Nederlandse belastingdienst dient u ook inkomen uit vermogen (Box 3) op te geven alhoewel dat inkomen niet meetelt bij de bepaling van de ZIN bijdrage.
Voor gezinnen met gezamenlijk een relatief laag inkomen en gering vermogen bestaat het recht op Zorgtoeslag. Deze kunt u bij de Nederlandse Belastingdienst aanvragen.

Wat financiële aspecten
Er wordt nogal eens gemompeld dat de premie die wij betalen voor de Verdragsbijdrage, hoger zou zijn dan die van het Franse sociale stelsel. Wat ook uw inkomen mag zijn, het verschil blijkt meestal zeer gering.

Ook het verschil tussen wat het ZIN van ons ontvangt en wat zij aan Frankrijk afdraagt, zou groot zijn. De totale bijdrage is echter kleiner dan de afdracht. In 2013 werd aan bijdragen 19,3 miljoen euro ontvangen, terwijl de afdracht gebaseerd op de werkelijke kosten 35,4 miljoen euro bedroeg!
Omdat het sinds 2010 mogelijk is naar keuze zorg in Nederland te ontvangen, onderzoekt men hoe de meerkosten kunnen worden doorberekend. Daarbij dacht men aan aanpassing van de woonland-factor. Meer waarschijnlijk is echter een verhoging van het eigen risico of de eigen bijdrage.

Wat nuttige internet adressen:

FANF: www.fanf.fr. Ook voor informatie over CMUnf.
Vereniging Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland VBNGB http://www.vbngb.eu
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM): www.ameli.fr
Zorginstituut Nederland (ZIN) : www.zorginstituutnederland.nl
Het Zilveren Kruis Achmea: http://www.zorginstituutnederland.nl Telefoon: 0031 33 44 56 87 0.
Centrum Indicatiestellingen Zorg (CIZ): www.ciz.nl
De Ombudsman: www.nationaleombudsman.nl
Nederlandse Belastingdienst: www.belastingdienst.nl
Inloggen met een DigiD.
Aanvraag DigiD: www.digid.nl
Centraal Administratie Kantoor, Het Cak: CAK

Wat internet adressen van reisverzekeraars:
ACS-AMI Frankrijk: www.acs-ami.com
April International Frankrijk: www.april-international.com
AXA Frankrijk: www.axa.fr

Europ Assistance Frankrijk: www.europ-assistance.fr
Europeesche Verzekeringen www.expatverzekering.nl

Vereniging Nederland: www.nkbv.nl
Mondassur: www.mondassur.com
OOM Nederland: www.oomverzekeringen.nl
VISA Europe: www.visaeurope.com

Print Friendly, PDF & Email