Nieuws FANF

Video-bijeenkomst, georganiseerd door de FANF

ZOOM

Videobijeenkomst, georganiseerd door de Federatie van Nederlandse Verenigingen in Frankrijk

FANF.

Op zaterdag 3 oktober heeft het bestuur van de FANF een zoom conference gehouden met de voorzitters van de aangesloten verenigingen en drie stichtingen:

Aanwezig:

FANF-bestuur:

 • Arjen van Geuns, voorzitter
 • Mary Beelaerts van Blokland, secretaris
 • Erik van der Most, penningmeester
 • Anna Gerlach, coördinator werkgroep juridisch/fiscaal
 • Mieke Kriens, coördinator werkgroep onderwijs

 

Stichting Nederlanders buiten Nederland:

 • Bernard Naron

Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het buitenland:

 • Joan Bush, voorzitter

Stichting GOED

 • Max Nebig, voorzitter
 • Antonietta Sgherzi, penningmeester

Nederlandse vereniging voor Straatsburg en Omgeving:

 • Hans de Jonge, vicevoorzitter

Cercle Néerlandais, Rijsel :

 • Chielbert Crielaard, voorzitter

Cercle Néerlandais de Montpellier:

 • vertegenwoordigd door Mieke Kriens

Nederlandse Vereniging Parijs en Omgeving:

 • vertegenwoordigd door Erik van der Most

Club van Medische Uitvoerders voor Nederlanders in Frankrijk (CMUnf):

 • Dirk Vermey, voorzitter

SECARA:

 • Peter de Jong

Doel van de bijeenkomst

De voorzitter van de FANF, Arjen van Geuns, opende de vergadering om 10 uur en heette alle deelnemers van harte welkom. Hij legde uit dat het doel van de bijeenkomst was om de bestuurders van de genoemde stichtingen/verenigingen bij elkaar te brengen, en met hen de hoofdaandachtspunten te delen. Het idee was, via deze weg, onderlinge samenwerking te vergemakkelijken en te bevorderen.

Alle deelnemers kregen de gelegenheid zich in het kort te presenteren.

Arjen van Geuns presenteerde de FANF, opgericht in 1998 in Montpellier op initiatief van enkele bestaande Nederlandse verenigingen. Er was behoefte aan een organisatie die de belangen van Nederlanders in Frankrijk zou kunnen behartigen door onderlinge samenwerking. De federatie zou beter dan de individuele verenigingen actie kunnen ondernemen ten aanzien van bepaalde problemen en eventueel ook druk uitoefenen op de Nederlandse of Franse overheid en of Europese instanties. De FANF is een organisatie zonder winstoogmerk, opgezet naar Frans recht. Het bestuur werkt op vrijwillige basis. Momenteel zijn er 17 Nederlandse verenigingen in Frankrijk aangesloten.

De FANF heeft werkgroepen die zich richten op het thema zorg ( verzekeringen, verplichtingen en rechten), fiscale en juridische zaken, en onderwijs in de Nederlandse taal.

Bernard Naron, Stichting Nederlanders Buiten Nederland (SNBN) legde uit dat deze  stichting was opgericht in 2019 door de huidige voorzitter, Eelco Key ,met elf onbezoldigde bestuursleden die verspreid wonen over vier continenten en lid zijn van negen politieke partijen. Door ongeveer honderd regionale vertegenwoordigers zijn er aanspreekpunten over de hele wereld. De belangrijkste thema’s zijn: dubbele nationaliteit, pensioenen / AOW, Nederlands onderwijs, verlengen van paspoorten, verkiezingen en de Brexit. SNBN wil voor de Nederlanders in het buitenland de brug zijn tot inspraak en verandering in politiek Den Haag.

Joan Busch, voorzitter van de  Vereniging Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland (VBNGB), zette uiteen dat de VBNGB een vereniging is voor gepensioneerden over de hele wereld. Deze vereniging voortgekomen uit een fusie van een Spaanse en een Franse vereniging, heeft tot doelstelling om de doelgroep op de hoogte te houden van wijzigingen in de regelgeving betreffende zorg, belastingen, pensioenen, politiek, Nederlanderschap en nabestaanden, en waar nodig hun belangen te behartigen.

– Er wordt op dit moment door de Nederlandse overheid gewerkt aan het wijzigen van het belastingverdrag tussen Nederland en diverse andere landen. Zulke wijzigingen kunnen ingrijpende gevolgen hebben over waar de belasting op het pensioen moet worden betaald. De VBNGB pleit in geval van wijzigingen voor goede overgangsregelingen.

– Er is een wetsvoorstel wijziging box 3: dit kan voor Nederlandse gepensioneerden een groot probleem worden, als zij daardoor geen gekwalificeerd belastingplichtige meer zijn (<90% Nederlands inkomen) en hiermee heffingskortingen mislopen.

– De zorg blijft ook een aandachtspunt: woonlandfactor en de zorgverzekering buiten Europa.

Max Nebig, voorzitter van de Stichting GOED ( Grenzeloos onder één dak), presenteerde tezamen met Antonietta Sgherzi in het kort hun doelstellingen. Deze vrij jonge stichting behartigt de belangen van Nederlanders buiten Nederland in de meest brede zin. De stichting is politiek neutraal. Thema’s zijn het verlengen van en het terugkrijgen van verlopen paspoorten, remigratie, stemmen in het buitenland, DigiD, pensioen, zorg, belasting, onderwijs, nationaliteit en overlijden. Stichting Goed heeft contacten met vele overheids organisaties in Nederland (Ministerie van Buitenlandse zaken, Ministerie van Justitie en gemeenten).

De voorzitter van de CMUnf, Dirk Vermey en de directeur van SECARA, Peter de Jong, gaven een korte informatie over de activiteiten van hun organisaties.

Na de presentaties volgt er een discussie over hoe de samenwerking bevorderd kan worden.

Er zijn een aantal thema’s die bij alle verenigingen/stichtingen voorkomen. Het idee van deze vergadering was om deze in beeld te krijgen en onderling contact en samenwerken te bevorderen.

Arjen van Geuns stelde voor de drie stichtingen uit te nodigen voor een ontmoeting in 2021, mogelijk samenvallend met de algemene ledenvergadering van de FANF, die hopelijk volgend voorjaar in Parijs georganiseerd kan worden om hiermee de samenwerking voort te zetten en er een hechtere gestalte aan te geven. Dit idee werd door alle deelnemers ondersteund.

Samen zijn we sterker en één stem naar de politiek of een ministerie is vaak efficiënter dan verschillende stemmen.

Arjen van Geuns, voorzitter FANF

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email