Zorg

Woonlandfactor Europees Verdragsrecht Frankrijk

 

Brief
Aan de Minister voor Medische Zorg en Sport,
Zijne Excellentie Mr. Drs. B. Bruins

Zeer geachte Heer Bruins,

De bijdrage die Verdragsgerechtigden in Frankrijk aan het CAK moeten betalen is afhankelijk van de woonlandfactor (WLF). Deze is voor Frankrijk in twee jaar verhoogd van 0,7504 tot 0,9262; een verhoging van 23%. Deze verhoging staat in geen verhouding tot de groei inVerdragsrecht premies die Nederlanders in Nederland moeten betalen. Deze verhoging van 23% wordt door de Nederlanders in Frankrijk niet begrepen.

De Fanf heeft ten behoeve van zijn leden getracht de oorzaak van deze excessieve verhoging te achterhalen, en komt in dat proces op een andere uitkomst. Wij leggen U twee specifieke technische punten voor ten aanzien van de verhoging van 2017 naar 2018 die beiden een andere ontwikkeling van de WLF onderbouwen.

De sprong in de WLF van 2017 naar 2018 van 0,8245 naar 0,9262 wordt veroorzaakt door het beëindigen van de AWBZ en de invoering van de WLZ en WMO in 2015 ( de gebruikte data lopen achter omdat zij pas later bekend worden. Een deel van de zorgkosten die eerst onder de AWBZ vielen, vallen nu onder de WMO, worden door de gemeenten behandeld en niet langer onder zorgkosten gerekend. Echter, gaan we uit van de internationaal erkende berekening van de zorgkosten door de WHO , een goede basis voor de vergelijking tussen landen, dan vinden we voor 2017 en 2018 in $ per capita voor Frankrijk 3765 en 3178 respectievelijk, en voor Nederland 4578 en 3831. Dit leidt tot WLF’s van respectievelijk 0,8224 en 0,8295 voor de twee jaren, dus praktisch geen verhoging voor 2018.

Het is aanvechtbaar dat men zorg die nu onder de WMO valt niet meer onder de zorgkosten rekent. Maar zo men dit al doet, dan dient de vergelijkingsbasis met Frankrijk correct te blijven. Ook bij de Franse cijfers moet men dan van een smallere basis uitgaan, waarbij kosten vergelijkbaar met wat nu onder de WMO valt niet meer worden meegeteld. In de WHO cijfers zien we een afname in 2018 van de kosten per capita voor zowel Frankrijk als Nederland, zie 1, conform de verwachting. In de cijfers van het Ministerie van VWS zien we echter wel de daling voor Nederland als gevolg van het uitsluiten van de WMO kosten, van 3493 naar 3159 euro, maar niet een daling in de Franse cijfers van 2880 naar 2926 euro. De door VWS bepaalde WLF is gebaseerd op een ons inziens incorrecte vergelijking van de zorgkosten in de twee landen.

Graag vernemen wij van U de exacte werkwijze bij het vaststellen van de WLF’s voor de betrokken jaren. Wij vragen U tevens in het licht van de punten 1 en 2 met name de woonlandfactor voor 2018 te doen herzien.

Mede namens de heer G. Smoorenburg, portefeuille Zorg

Hoogachtend,

A.S. van Geuns, Voorzitter

Brief aan de Minister VWS 7-11-2018 lees hier verder

Over de auteur

Redactie FANF

3 Berichten

 • Voortreffelijk!
  Er is online veel te doen over deze verbazingwekkende stijging van de WLF, maar nergens is deze op heldere wijze verklaard, allerminst in de officiële mededeling in de Staatscourant.
  Uw beschrijving van de administratieve truc welke is gehanteerd voor de bepaling van de factor maakt het voor mij eindelijk duidelijk.
  Mijn dank hiervoor.

 • Gisteren schreef ik al lovend over uw initiatief om de door het CAK gevolgde rekenwijze van de Franse woonlandfactor aan de kaak te stellen.
  Maar er valt mij nog iets in. Als het CAK zich baseert op de door de WHO berekende zorgkosten dan omvatten deze kosten in Frankrijk ALLE kosten dus niet uitsluitend de bij de Sécurité Sociale (voor mij CPAM) gedeclareerde kosten maar ook het deel dat door de mutuelles wordt vergoed.
  Terwijl Nederland binnen het verdrag alleen kijkt naar het CPAM deel.
  Door ook de mutuelles in de berekening in te voeren wordt de Franse kosten aanzienlijk hoger en daarmee de woonlandfactor. Terwijl deze aanvullende verzekeringen niet door Nederland worden vergoed maar volledig uit eigen middelen worden betaald.
  Ik ben zeer benieuwd naar uw reactie en ik hoor ook graag of en hoe de minister heeft gereageerd.
  E. van Veen
  Louroux de Bouble
  06 81 24 92 35

 • Het zou prettig zijn als u eens reageert op mijn bericht van 4 december jl.
  Ik ben van plan om de minister om opheldering te vragen over het gevolgde algoritme van de woest heen en weer springende woonlandfactor voor Frankrijk.
  Ik kan hierbij kennis over uw eventuele dialoog met deze minister goed gebruiken.
  Gaarne uw spoedige reactie.
  Eef van Veen
  Louroux de Bouble

Laat een bericht achter