Nieuws Algemeen Zorg

Woonlandfactor Europees Verdragsrecht Frankrijk

 

Brief
Aan de Minister voor Medische Zorg en Sport,
Zijne Excellentie Mr. Drs. B. Bruins

Zeer geachte Heer Bruins,

De bijdrage die Verdragsgerechtigden in Frankrijk aan het CAK moeten betalen is afhankelijk van de woonlandfactor (WLF). Deze is voor Frankrijk in twee jaar verhoogd van 0,7504 tot 0,9262; een verhoging van 23%. Deze verhoging staat in geen verhouding tot de groei inVerdragsrecht premies die Nederlanders in Nederland moeten betalen. Deze verhoging van 23% wordt door de Nederlanders in Frankrijk niet begrepen.

De Fanf heeft ten behoeve van zijn leden getracht de oorzaak van deze excessieve verhoging te achterhalen, en komt in dat proces op een andere uitkomst. Wij leggen U twee specifieke technische punten voor ten aanzien van de verhoging van 2017 naar 2018 die beiden een andere ontwikkeling van de WLF onderbouwen.

De sprong in de WLF van 2017 naar 2018 van 0,8245 naar 0,9262 wordt veroorzaakt door het beëindigen van de AWBZ en de invoering van de WLZ en WMO in 2015 ( de gebruikte data lopen achter omdat zij pas later bekend worden. Een deel van de zorgkosten die eerst onder de AWBZ vielen, vallen nu onder de WMO, worden door de gemeenten behandeld en niet langer onder zorgkosten gerekend. Echter, gaan we uit van de internationaal erkende berekening van de zorgkosten door de WHO , een goede basis voor de vergelijking tussen landen, dan vinden we voor 2017 en 2018 in $ per capita voor Frankrijk 3765 en 3178 respectievelijk, en voor Nederland 4578 en 3831. Dit leidt tot WLF’s van respectievelijk 0,8224 en 0,8295 voor de twee jaren, dus praktisch geen verhoging voor 2018.

Het is aanvechtbaar dat men zorg die nu onder de WMO valt niet meer onder de zorgkosten rekent. Maar zo men dit al doet, dan dient de vergelijkingsbasis met Frankrijk correct te blijven. Ook bij de Franse cijfers moet men dan van een smallere basis uitgaan, waarbij kosten vergelijkbaar met wat nu onder de WMO valt niet meer worden meegeteld. In de WHO cijfers zien we een afname in 2018 van de kosten per capita voor zowel Frankrijk als Nederland, zie 1, conform de verwachting. In de cijfers van het Ministerie van VWS zien we echter wel de daling voor Nederland als gevolg van het uitsluiten van de WMO kosten, van 3493 naar 3159 euro, maar niet een daling in de Franse cijfers van 2880 naar 2926 euro. De door VWS bepaalde WLF is gebaseerd op een ons inziens incorrecte vergelijking van de zorgkosten in de twee landen.

Graag vernemen wij van U de exacte werkwijze bij het vaststellen van de WLF’s voor de betrokken jaren. Wij vragen U tevens in het licht van de punten 1 en 2 met name de woonlandfactor voor 2018 te doen herzien.

Mede namens de heer G. Smoorenburg, portefeuille Zorg

Hoogachtend,

A.S. van Geuns, Voorzitter

Brief aan de Minister VWS 7-11-2018 lees hier verder

Over de auteur

Redactie FANF

Laat een bericht achter