Zorg

Verdrags-gerechtigden niet verzekerd buiten Europa

Nederlanders met pensioen of een uitkering die in Europa wonen buiten Nederland, zijn zgn “verdragsgerechtigd”. Dat wil zeggen dat zij zorgkosten-premies af dragen in Nederland aan het CAK, in ruil waarvoor men toegang krijgt tot de basis ziekteverzekering van het woonland, de mogelijkheid van zorg naar keuze in Nederland, en acute zorg in de andere verdragslanden (met de European Health Insurance Kaart, ).

Maar anders dan Nederlanders die in Nederland wonen zijn verdragsgerechtigden niet verzekerd tijdens reizen buiten Europa. Dat betekent dat voor die periodes een speciale verzekering moet worden afgesloten; in de praktijk is dit moeilijk omdat bijna alle reisverzekeringen met medische component, op zichzelf staand of in relatie tot creditcards etc, zijn gebaseerd op een onderliggende basiszorgverzekering die zich uitstrekt tot buiten Europa. Behalve moeilijk te vinden, is een verzekering die niet uitgaat van een aanwezige basisverzekering duur en veelal wordt een leeftijdsgrens gehanteerd van 75. De uitsluiting buiten-Europa is zo ongewoon, dat men dit bij afsluiting van een reisverzekering vaak over het hoofd ziet, waardoor men ten onrechte denkt verzekerd te zijn.
Voor velen is dit een heikel punt. Hierdoor worden ook reizen bedoeld om kinderen die buiten Europa wonen te bezoeken bemoeilijkt.
Wij pleiten ervoor deze “discriminatie” te doen beëindigen. Ook de VBNGB ( Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland) is actief bezig via processen de link naar een onderliggende basisverzekering in Nederland of woonland te legaliseren.

FANF, Federation des Associations Néerlandaises en France
Arjen van Geuns
Voorzitter

( Toelichting: het onderscheid tussen nederlanders die in Nederland wonen en erbuiten is in het verleden aangevochten als discriminatie maar minister Schippers heeft dit naast zich neergelegd op grond van haar voornemen de dekking buiten Europa ook voor nederlanders woonachtig in Nederland te laten vervallen. Dit is destijds echter niet doorgegaan op grond van voorspraak van de verzekeraars.
De VBNGB voert processen in Nederland en elders om hetzij voorliggende “buiten Europese dekking te verkrijgen naar de ZVW, hetzij op basis van de wettelijke woonlandverzekering voorzover die een dergelijke dekking biedt. Dit laatste is in Zwitserland gelukt

 

Print Friendly, PDF & Email