Onderwijs

Studeren in Nederland met een Frans diploma

Studeren in Nederland met een Frans diploma.

 Is een Frans diploma geldig in Nederland? diplima francais
Diploma van het Franse baccalauréat général geeft toegang tot het hoger onderwijs in Nederland.
Buitenlandse diploma’s kunnen op verzoek van de opleidingen, door het EP-Nuffic beoordeeld  worden. Het Franse baccalauréat en het IB (International Baccalauréat) zijn inmiddels genoeg bekend bij de opleidingen. Er komen bijna geen aanvragen tot diploma-waardering meer bij het Nuffic binnen.
Het Nuffic heeft landen-modules uitgegeven met informatie over de onderwijssystemen in de diverse landen. (zie de modules Nederland en Frankrijk: https://www.epnuffic.nl/documentatie/publicaties/onderwijssysteem-frankrijk.pdf)
Daarnaast is een uitgave ‘cijfervergelijkingen examencijfers’, die o.a. inzicht geeft in hoe de Nederlandse cijfers zich tot de Franse examencijfers verhouden.  Een kandidaat is geslaagd voor het Franse baccalauréat als het totale aantal punten, berekend met de verschillende coëfficiënten, 370 van de 800 te behalen punten is. De Nederlandse kandidaat moet bij de centrale examens voor alle vakken gemiddeld een 5,5 halen. Voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde mag maar één 5 op de eindlijst staan. (het cijfer op de eindlijst is het gemiddelde van het schoolexamen en het centraal examen)
Praktische stappen bij de inschrijving in Nederland:
Om in Nederland hoger onderwijs te gaan volgen, op HBO- of universitaire niveau, zijn een aantal praktische stappen te nemen:

Studiekeuze:
Studeren begint met de keuze van de studierichting:
De internetsite studiekeuze helpt de aankomende student bij deze keuze. De site is een samenwerking van het ministerie van OCW*, studenten en hoger onderwijsinstellingen. Ook de scholierenorganisatie LAKS* is betrokken, zodat het belang van de scholier in de gaten gehouden wordt. De website biedt betrouwbare informatie over alle erkende opleidingen van hogescholen en universiteiten in Nederland.  Bij veel opleidingen is het mogelijk om een dag mee te lopen, een open dag te bezoeken, of te chatten met een student.

DiGID
Voor veel gemeente- en rijkszaken heb je een DigID, digitale Identificatie, nodig.
Te nemen stappen voor Nederlanders in het buitenland/Frankrijk:
aanvraag DigiD via de site digid.nl, route ‘ik woon in het buitenland’ met BurgerServiceNummer.  (als de gegevens nog niet bekend zijn bij de BasisRegistratie Personen, zo nodig inschrijving in Registratie Niet-Ingezeten, bij één van de 19 gemeentes in NL)  afspraak bij één van de balies: ambassade Parijs, Schiphol en 5 gemeentes in Nederland.  Begin vroeg aan deze procedure. Hierbij kunnen nog wel eens administratieve problemen opduiken.
Voor meer informatie:

rvig.nl  registratie niet ingezete

Rijksoverheid.nl hoe vraag ik een digid aan als ik in het buitenland woon

Studielink
Alle aankomende studenten schrijven zich centraal in voor een hogeschool en/of universiteit, per internet via de site www.studielink.nl. Je kunt als ‘buitenlander’ inloggen op Studielink zonder Digid.
Let op, iedere opleiding kan aanvullende eisen stellen aan de toelating, dus ook voor het niveau Nederlands. Raadpleeg daarom altijd eerst de website van de onderwijsinstelling, of neem contact met ze op, voordat je via Studielink een verzoek tot inschrijving doet.
De eisen voor de taal variëren van geen enkele eis, een mondeling gesprek via Skype of ter plaatse, tot een certificaat of (meestal) een diploma als Staatsexamen (zie duo.nl)

Studiefinanciering en OV-kaart
Sinds 1 september 2015 is de studiefinanciering (stufi) voor studenten in het hoger onderwijs veraderd in een leenstelsel. De basisbeurs voor nieuwe bachelor- en masterstudenten is verdwenen. Een leenmogelijkheid (studievoorschot) vervangt de basisbeurs. De lening is niet verplicht. De aanvullende beurs is voor studenten van wie de ouders een beperkt inkomen hebben.
De OV-kaart, reisprodukt openbaar vervoer, voor studenten blijft bestaan.
De lening, OV-kaart en basisbeurs kunnen aangevraagd worden via www.duo.nl

Studies met numerus fixus
DUO maakt jaarlijks bekend voor welke studies een numerus fixus geldt. Hoe loting werkt.
Vanaf 2017-18 veranderen de regels voor toelating bij een opleiding met numerus fixus.
Je kunt dan niet meer direct toegelaten worden en er is ook geen gewogen loting meer.
In plaats daarvan vindt een decentrale selectie per opleiding plaats. Hierbij wordt, naast de cijfers, gekeken naar onderwijsgeschiedenis en geschiktheid.
Per studiejaar mag je je voor maximaal twee opleidingen met een decentrale selectie aanmelden. Dat kan ook dezelfde opleiding zijn op twee verschillende onderwijsinstellingen. Uitzonderingen zijn Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie en Mondzorgkunde.
De landelijke aanmeldingsdatum voor alle opleidingen met numerus fixus wordt dan 15 januari. Uitslag volgt uiterlijk 15 april zodat een afgewezen student zich nog vóór 1 mei kan aanmelden bij een opleiding zonder numerus fixus.
Door deze nieuwe regeling vervallen dus de gereserveerde ‘8plus’-plaatsen, directe plaatsing bij een eindcijferlijst-gemiddelde van 8 of hoger (of voor de studenten met een Frans diploma 16 op 20).
Informeer bij de opleiding hoe de deelname aan de selectie vanuit het buitenland geregeld is.

HBOHoger Beroepsonderwijs
 OCWMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn
LAKSLandelijk Aktie committee Scholieren
DigIDDigitale Identificatie
DUODienst Uitvoering Onderwijs
EP-NUFFICExpertise- en dienstencentrum voor internationalisering in het Nederlands onderwijs, van primair, VO, HO, tot onderzoek

Paula Gorter de Vries
Mieke Kriens
Werkgroep Onderwijs
Mei 2016

Over de auteur

Redactie FANF