Juridisch Fiscaal

Persisterende fout in de beschikking Niet in Nederland belastbaar inkomen (NiNbi) geen reden tot zorg

  • door Guido Smoorenburg

Foto door Mohamed Hassan form PxHere

Inleiding

Jaarlijks ontvangt u van de belastingdienst een beschikking “Niet in Nederland belastbaar inkomen” (NiNbi). Deze beschikking wordt vastgesteld op basis van een eerder door u verstrekte “Opgaaf Wereldinkomen”. Deze opgaaf wordt gebruikt ter bepaling van de zorgbijdrage die u als verdragsgerechtigde verschuldigd bent aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). In deze opgave komt vaak een fout voor. Het Niet in Nederland belastbaar inkomen wordt dan op 0 (nul) gesteld terwijl er duidelijk een belastbare component aanwezig is, bijvoorbeeld de in Frankrijk belastbare AOW-uitkering. De AOW-uitkering is dan opgenomen in de post In Nederland belastbaar inkomen. Dit suggereert dat u over de AOW zowel in Nederland als in Frankrijk belasting zou moeten betalen. Dit is, ook dan, gelukkig niet het geval.

Oorzaak van de fout

De fout treedt op wanneer de belastingdienst het niet nodig acht u te vragen aangifte van uw inkomen te doen omdat men er van uit gaat dat de ontvangen inhoudingen (loonbelasting) vrijwel gelijk zullen zijn aan de verschuldigde inkomstenbelasting. Merkwaardigerwijs kan men niet aan de Opgaaf Wereldinkomen de juiste gegevens ontlenen. Nadat ik de belastingdienst verschillende keren heb gewezen op deze verwarrende gang van zaken kreeg ik het volgende antwoord:

“Het begrip Toegepast in Nederland belastbaar inkomen is geen kwalificatie of er uiteindelijk al dan niet belasting over wordt geheven.” “Wordt er geen aangifte inkomstenbelasting gedaan, dan moet uitgegaan worden van het Belastbare Loon. Het Belastbare Loon is een begrip uit de wet Loonbelasting en is het totaal van al uw Nederlandse jaaropgaven, vóór verdragstoepassing.” Vóór verdragstoepassing betekent dus dat men niet in staat is zonder aangifte inkomstenbelasting te verwerken dat bijvoorbeeld de AOW-uitkering in Frankrijk belast is.

Conclusie

Mocht u het niet begrepen hebben: De NiNbi beschikking heeft geen fiscale toepassing; het is geen aanslag! De beschikking is slechts bedoeld om uw draagkracht te bepalen ter berekening van de CAK-bijdrage en mogelijke toeslagen. Die berekening is gebaseerd op het totale wereldinkomen waarbij wel-of-niet in Nederland belastbaar niet van invloed is. Mocht u niet gelukkig zijn met deze gang van zaken dan kunt u alsnog aangifte doen en zal de inspecteur een herziene beschikking opstellen. De misleidende beschikking is in ieder geval geen reden om u zorgen te maken.

Print Friendly, PDF & Email