Juridisch Fiscaal

Opgaaf Wereldinkomen 2022, waarom moeten verdragsgerechtigden vermogen opgeven?

  • door Guido Smoorenburg

Opgaaf wereldinkomen (deel van formulier)

 

Waarom een declaratie wereldinkomen naast de aangifte inkomstenbelasting?

De opgaaf wereldinkomen wordt door het Centraal Administratiekantoor (CAK) gebruikt om voor verdragsgerechtigden de bijdrage zorgverzekering vast te stellen. De belastingdienst verwerkt de opgaven maar deze worden niet gebruikt voor het vaststellen van verschuldigde belasting. Vaak wordt mij gevraagd waarom inkomsten uit vermogen moeten worden aangegeven omdat de premie Zorgverzekeringswet (Zvw) niet is gebaseerd op inkomsten uit vermogen (Box 3). Bij de belastingaangifte wordt niet gevraagd naar inkomsten uit vermogen omdat die in Frankrijk worden belast. Men voelt weerstand om gegevens over het vermogen via de opgaaf wereldinkomen kenbaar te maken terwijl de aangifte inkomstenbelasting voor buitenlanders deze gegevens niet toont.

Inkomsten uit vermogen zijn van belang voor de bepaling ouderenkorting

Er is één onderdeel van de bijdrage zorgverzekering waar inkomsten uit vermogen wel een rol speelt, namelijk de ouderenkorting. De ouderenkorting is gebaseerd op het zogenaamde verzamelinkomen, inkomsten uit arbeid, vroegere arbeid, woning, aanmerkelijk belang èn inkomsten uit vermogen. In 2022 komt U in aanmerking voor ouderenkorting als het verzamelinkomen niet hoger is dan 49.973 euro (CAK). De ouderenkorting wordt automatisch door het CAK toegekend. Voorheen hoefde U de inkomsten uit vermogen niet op te geven als het vermogen onder een bepaalde drempelwaarde lag waardoor die inkomsten niet bijdroegen aan het verzamelinkomen. Gaf u een groter vermogen niet op omdat u uw vermogen niet via de opgaaf wereldinkomen kenbaar wilde maken dan ging het CAK ervan uit dat uw vermogen onder de drempelwaarde lag. U heeft dan mogelijk onterecht ouderenkorting ontvangen die kan worden teruggevorderd.

Uitbreiding opgaaf wereldinkomen 2022

De opgaaf wereldinkomen 2022 is aanzienlijk uitgebreid. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het oude stelsel van vermogensrendementsheffing in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). In een nieuw stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen rente van spaartegoeden en inkomsten uit obligaties en aandelen. In de opgaaf wereldinkomen 2022 wordt de keuze gelaten tussen een berekening van de inkomsten uit vermogen volgens de oude of de nieuwe methode. De nieuwe methode vereist een specificatie van de soorten inkomsten uit vermogen. Daartoe is de opgaaf met twee onderdelen (4. Bezittingen en 5. Schulden) uitgebreid. Dit betekent dat vermogensgegevens in veel meer detail dan voorheen worden opgevraagd. Maar de vermogensgegevens kunnen voor de bepaling van de bijdrage zorgverzekering irrelevant zijn, bijvoorbeeld als men op basis van de hoogte van de inkomsten uit werk en woning al niet meer voor de ouderenkorting in aanmerking komt.

Juridische aspecten van de verplichte opgaaf vermogensinkomsten

Mogelijk is lezer dezes niet gelukkig met het vermogensonderdeel in de opgaaf wereldinkomen. Op grond van art. 88 Zvw kunnen slechts gegevens worden opgevraagd voor de uitvoering van die wet. Wanneer u zonder de inkomsten uit vermogen al niet in aanmerking komt voor de ouderenkorting kunt u dus aangeven dat de onderdelen 4, 5 en 6 van de opgaaf wereldinkomen niet van toepassing zijn voor de uitvoering van de wet. Noch de belastingdienst, noch het CAK is op grond van art. 88 Zvw bevoegd informatie op te vragen die niet noodzakelijk is voor de vaststelling van de bijdrage zorgverzekering. Wel heeft het CAK de bevoegdheid zelf het inkomen vast te stellen bij gebrek aan gegevens. Bij een inkomen dat, zonder het inkomen uit vermogen, al geen recht geeft op ouderenkorting kan er geen misverstand ontstaan. Correspondentie over deze zaak voert U bij voorkeur met het CAK. Het CAK is de wettelijke uitvoerder van de vaststelling van de zorgbijdrage, de belastingdienst verzorgt slechts het inwinnen van de gegevens.

PS. In de toelichting van de opgaaf wereldinkomen 2022 wordt ook de beschikking NiNbi vermeld. Zie in dit verband het artikel “Persisterende fout in de beschikking Niet in Nederland belastbaar inkomen (NiNbi) geen reden tot zorg” in de FANF-rubriek Juridisch-Fiscaal

  • Afbeelding is deel van het formulier Opgaaf wereldinkomen 2022 van de Belastingdienst
Print Friendly, PDF & Email