Nieuws Algemeen

NLers buiten NL krijgen invloed op samenstelling Eerste Kamer

Deze onverwachte blogpost kon niet wachten – zojuist werd het nieuws bekend dat de regering heeft besloten dat Nederlanders buiten Nederland invloed zullen krijgen op de samenstelling van de Eerste Kamer.

En terecht: zolang de Eerste Kamer (samen met de Tweede Kamer) gaat over wetgeving die ons aangaat, moeten wij het recht hebben hen hierover ter verantwoording te roepen.

Hoe? Dat gaat onderzocht worden, maar het ligt het meest voor de hand dat er voor ons een apart kiescollege voor de Eerste Kamer in het leven wordt geroepen. De minister schrijft in haar brief aan de Tweede Kamer vandaag:

“Mijn ambtsvoorganger heeft in 2014 in een notitie aan uw Kamer geschetst hoe een kiescollege eruit zou kunnen zien dat Nederlanders in het buitenland in staat stelt om via de leden van een kiescollege invloed uit te oefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer, uitgaande van een aantal grondwettelijke uitgangspunten inzake de verkiezing van de Eerste Kamer. In de bijlage bij deze brief worden deze grondwettelijke uitgangspunten nog eens op een rij gezet, alsmede een aantal belangrijke uitgangs- en aandachtspunten die ook zijn gehanteerd bij de totstandkoming van de grondwettelijke regeling met betrekking tot de kiescolleges voor de Eerste Kamer in de Caribische openbare lichamen. (…) 

Rekening houdend met de (grondwettelijke) uitgangspunten die door mijn ambtsvoorganger zijn geformuleerd ben ik van oordeel dat het instellen van een kiescollege voor de Nederlanders die in het buitenland wonen de beste optie is om deze kiezers invloed te geven op de samenstelling van de Eerste Kamer. Over de wenselijkheid van het in het leven roepen van een dergelijk kiescollege en de in de bijlage bij deze brief geschetste inhoudelijke en organisatorische consequenties daarvan, zou ik graag met uw Kamer nader van gedachten wisselen.”

De nog altijd statige Eerste Kamer

Overigens is dit geen dingetje: er is namelijk een Grondwetswijziging voor nodig – dus dit is niet eventjes gedaan. De nieuwe Stichting Nederlanders Buiten Nederland (SNBN) zal haar rol als waakhond dan ook serieus nemen, onder meer op dit thema. De lobby voor dit thema loopt trouwens al terug tot 2015, en geeft eens te meer aan hoezeer goede politieke ingangen & argumenten uiteindelijk resultaat kunnen opleveren.

Nu ik toch over de SNBN schrijf: deze zal in april officieel het levenslicht zien. In de aankomende nieuwsbrief gaan we alle 11 (!) bestuursleden voorstellen. We zoeken nog wel vrijwilligers ter ondersteuning op allerlei terrein – indien geïnteresseerd, mail me dan op ejkeij – at – gmail com en ik stuur je verdere concrete informatie toe!

–> Dank ook aan iedereen die al een ontwerp-logo heeft ingezonden, we zijn ontzettend positief verrast door de vele inzendingen!! Deadline is 15 maart!

Over de auteur

Redactie FANF

Laat een bericht achter