Aanvullende Ziektekostenverzekering voor Nederlanders in Frankrijk - een overzicht

In deze bijdrage van Dirk Vermeij wordt behandeld hoe zich als verdragsgerechtigde woonachtig in Frankrijk tegen ziektekosten te verzekeren: aanvullend verzekeren wanneer verblijvend in Frankrijk of op reis in Europa, en volledig verzekeren wanneer op reis buiten Europa.

Dirk was bijna 10 jaar voorzitter van de CMUnf 

Ik vestig mij in Frankrijk, maar hoe zit het dan met mijn ziektekostenverzekering ?
Voor Nederlanders die in Frankrijk in loondienst voor een Franse werkgever (gaan) werken is de zaak eenvoudig omdat de werkgever zorg draagt voor een adequate ziektekostenverzekering. Daarnaast regelt de zelfstandige die zich in Frankrijk vestigt, de Franse ziektekostenverzekering via de gekozen juridische structuur.

Maar hoe is de situatie voor pensionado’s
Als u een wettelijk pensioen (AOW) of uitkering uit Nederland ontvangt en u emigreert naar Frankrijk, dan bent u en uw eventuele gezinsleden sinds 2006 verplicht zich via Nederland te verzekeren. U valt dan onder de Regeling Verdragsgerechtigden (hierna verdragsgerechtigden). In Nederland betaalt u dan de zogenaamde CAK bijdrage (bestaande uit: een vaste bijdrage, de Zvw en de Wlz, aangepast met de zogenaamde woonlandfactor). 
Via de CAK kunt u zich inschrijven bij de Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) het uitvoeringsorgaan van de verplichte basiszorgverzekering  l’Assurance Maladie. De CPAM verstrekt u de zogenaamde Carte Vitale. Deze kaart is het bewijs voor de zorgverlener dat u bent ingeschreven bij de nationale basiszorgverzekering.
Hoe deze kaart te verkrijgen is in deze bijdrage  stap-voor-stap beschreven.

Noodzaak van een aanvullende ziektekostenverzekering
De zo verkregen dekking is gebaseerd op die van het woonland, Frankrijk. De vergoedingen zijn slechts 60 tot 70% van een laag gehouden basistarief. Deze situatie is ontstaan in Frankrijk in 1999 bij de invoering van de Franse basisziektekostenverzekering de CMU (Couverture Maladie Universelle).
Met een aanvullende verzekering (Mutuelle) dekt u zich in tegen de kosten boven de 60-70% van het basistarief die door de basiszorgverzekering (CPAM) worden vergoed. 

De Fédération des Associations Néerlandaises en France (FANF), vroeg in 1999 bij de invoering van de CMU, aan Peter de Jong, een Nederlandse assurantiemakelaar, gevestigd Pont-de-Beauvoisin (Isère), een oplossing te vinden voor de problematiek van een niet volledige vergoeding van de ziektekosten door de Franse basisziektekostenverzekering. 
Die werd gevonden in een collectieve aanvullende verzekering voor Nederlandstaligen met aanvankelijk 2 dekkingsgraden: 150% en 300% van het vergoede basisbedrag zodat naast het totale normbedrag (en niet de 60-70%) ook de kosten van medische verzorgers die een hoger tarief dan het normbedrag hanteren konden worden vergoed. Ondertussen bestaat er ook een variant met een 100% dekkingsgraad. Tegelijkertijd werden in het verzekeringsproduct specifieke diensten opgenomen die voor Nederlanders en Nederlandssprekenden van belang zijn, zoals een Nederlandstalige helpdesk en documentatie in het Nederlands. De naam van deze specifieke aanvullende ziektekostenverzekering is NedExpat en ondergebracht bij April International Care.

Wie zijn de betrokken partijen en hoe is de rollenverdeling
De rechtspersoon die de belangen van de verzekerden van deze NedExpat ziektekostenverzekering behartigt is de vereniging CMUnf (Collectieve Mutuelle voor Nederlanders in Frankrijk), een vereniging bestuurt door vrijwilligers en aangesloten bij de FANF. Assurance Secara 3000 is de verzekeringsmakelaar die het product aan de man brengt. Zij is de tussenpersoon van deze polis van April International Care (‘IC’). 
Jaarlijks onderhandelen de CMUnf  en Secara 3000 met April IC de polisvoorwaarden, dekkingen, het dienstenpakket en de daarbij horende condities waarbij de CMUnf de belangen van de collectief(!) verzekerden behartigt.

Wat doet de CMUnf nog meer?
Daarnaast geeft de CMUnf onafhankelijke algemene informatie over ziektekostenverzekeringen in Frankrijk aan geïnteresseerden (niet alleen Nederlanders) die daarom vragen. Ook bemiddelt de CMUnf samen met Assurances Secara 3000 voor haar leden bij problemen met betrekking tot de uitvoering van het polis contract - gelukkig komt dit laatste zelden voor!. Een NedExpat verzekerde is automatisch lid ven de CMUnf.

De voordelen NedExpat in vergelijking met een klassieke Franse aanvullende ziektekostenverzekering:
De doelgroep van NedExpat zijn Nederlanders (en Nederlandssprekende personen) die in Frankrijk wonen, een Carte Vitale bezitten en zich daarnaast aanvullend willen verzekeren.
In 70-80% van de gevallen gaat het hier om gepensioneerde Nederlanders die als zogenaamde verdragsgerechtigden in Frankrijk een basis ziektekostenverzekering hebben en een aanvullende zorgverzekering wensen. Maar ook voor Nederlandssprekende personen die geen verdragsgerechtigde zijn -bijvoorbeeld als zelfstandige werkzaam- biedt deze verzekering een prima alternatief voor een klassieke Franse aanvullende zorgverzekering. Dit alles tegen zo gunstig mogelijke tarieven en met diensten toegesneden op hun specifieke behoeftes: administratieve afhandeling en mogelijkheid van consultaties bij medische zorgverleners in de Nederlandse taal.

De NedExpat mutuelle kenmerkt zich door de volgende voorwaarden en dienstverlening:

  • Geen leeftijdslimiet als toelatingscriterium

Vrijwel elke Franse verzekering hanteert leeftijdscriteria bij toetreding tot de verzekering voor op zijn minst de toegepaste tarieven en de geboden garanties.

  • Geen medische keuring nodig om toegelaten te worden

Geen uitsluiting voor toelating in geval van een bestaande pathologie

  • Opties 150 en 300 bevatten geen periodieke 5-jaarlijkse leeftijdgebonden premieverhoging boven de 65 jaar

De NedExpat Optie 150 en 300 verhoogt niet periodiek de premies voor verzekerden boven 65 jaar, dit in tegenstelling tot de overige Franse aanvullende zorgverzekeringen. De basispremie na 65 jaar blijft daarmee gelijk. De gemiddelde verhoging van de premie kan anders 14% per 5 jaar zijn! 

  • Nederlands sprekende contacten bij zowel Assurances Secara 3000 als April International Care.

Door April International Care is een website NedExpatApril https://www.april-international.com/nl/verzekeringen/nedexpat in het Nederlands ontwikkeld waarin veel informatie wordt gegeven over de NedExpat verzekering en andere voor Nederlanders in Frankrijk ontwikkelde verzekeringen (zoals een reisverzekering met medische component, zie hierna). 

  • Continue bewaking van voorwaarden en premies door de CMUNF  :

Jaarlijks vergaderen de CMUNF, Assurances Secara 3000 en April IC om aan de hand van marktcijfers de premies en garanties voor het volgende jaar te bespreken om te waarborgen dat de NedExpat een zeer aantrekkelijke verzekering blijft qua premies, garanties en bijkomende diensten voor Nederlanders in Frankrijk.

  • Eenvoudig in het Nederlands declaraties indienen via de 'Easy Claim’ applicatie.
  • Een gratis telefonisch/digitaal consult met Nederlandssprekende zorgverleners (Teledoc Health).

Een ander belangrijk aspect: de dekking van ziektekosten voor verdragsgerechtigden tijdens reizen buiten Frankrijk
Twee situaties moeten hier worden onderscheiden:

Reizen binnen Europa
De basisverzekering van de CPAM beperkt zich voor hen alleen tot het Franse grondgebied. Voor een buitenlandse reis heeft u een European Health Insurance Card (EHIC) nodig. Verdragsgerechtigden dienen die aan te vragen bij het CAK. Met de EHIC heeft u in alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland recht op vergoeding voor medische hulp die gedurende het verblijf noodzakelijk is geworden via het CAK  - dit is uitbesteed aan het Zilveren Kruis Achmea. Deze zorg is verzekerd op basis van het land waar de zorg wordt verleend en niet op basis van het land waar u woont. 
Voorbeeld: Bent u, wonend in Frankrijk, als verdragsgerechtigde op reis in Spanje dan geeft de EHIC recht op zorg volgens het Spaanse systeem, niet dat van de CPAM noch het Nederlandse terwijl u in Frankrijk woont en via Nederland verzekerd bent.

Bovendien moet de zorgverlener behoren tot het nationale zorgstelsel van het land dat u bezoekt. Als u naar een privékliniek wordt gebracht, is de kans groot dat u helemaal niets vergoed krijgt!
Consequentie: wordt u naar een privé kliniek gebracht die niet door de overheid is erkend dan geeft de EHIC geen recht op vergoeding en dan is zelfs de kans groot dat u in het geheel geen vergoeding krijgt, ook niet de vergoeding die u bij een erkende instelling zou hebben verkregen.

Omdat repatriëring evenmin is gedekt, is het verstandig om voor reizen in Europa een aanvullende reisverzekering af te sluiten met een medische component die rekening houdt met de dekking van de European Health Insurance Card.
Voor een aanvullende verzekering voor medische kosten voor reizen binnen Europa biedt Assurances Secara 3000 een passende reisverzekering aan.

Reizen buiten Europa
Buiten Europa vergoedt de Nederlandse European Health Insurance Card niets aan verdragsgerechtigden. Daarom moeten kosten voor medische zorg buiten Europa apart worden verzekerd. Zonder zo’n aparte verzekering bent u dus niet verzekerd voor medische kosten in landen buiten Europa.
CMUnf adviseert om vooraf duidelijke afspraken te maken met uw verzekeraar over de medische dekking in uw specifieke situatie. Assurances Secara 3000 biedt een internationale reisverzekering met wereldwijde dekking aan, die kan worden aangepast aan uw specifieke wensen - bijvoorbeeld: geen leeftijdslimiet en de duur van het verblijf. Op grond van onafhankelijk onderzoek kwam de FANF uit bij de Secara 3000 aangeboden reisverzekering met medische component voor reizen buiten Europa, als het meest geëigend voor: ook verdragsgerechtigden zijn verzekerd, geen maximale leeftijdsgrens, geen koppelverkoop met andere verzekeringen, …).

Voor nadere inlichtingen over deze reisverzekering, zend een mail (in het Nederlands, Engels of Frans) aan Assurances SECARA 30000, contactpersoon: fay.tabori@secara.fr

Let op: Bovenstaande situaties voor reizen buiten Frankrijk, gelden alleen voor zogenaamde verdragsgerechtigden. Bent u geen verdragsgerechtigde, maar woont en werkt u in Frankrijk, ontvangt u een Frans pensioen of valt u bijvoorbeeld onder de SSI (Sécurité Sociale des Indépendants), dan bent u via de CPAM verzekerd, binnen Europa met de European Health Card- en ook buiten Europa.
Informeert u zich over de voorwaarden van de geboden dekking -onvoorziene en urgente behandelingskosten-, met in principe toepassing van het Franse ziektekostentarief, en let met name voor bestemmingen buiten Europa, ook op het kostenniveau voor medische zorg in het land van bestemming (Verenigde Staten, ….). Het is in het algemeen ook dan sterk aan te raden de dekking van een aanvullende ziektekostenverzekering te hebben.

U ziet het is geen eenvoudige materie. Maar er zijn Nederlandstalige zeer deskundige experts die op vrijwilligersbasis graag informeren:
CMUnf via het contactformulier: https://cmunf.fr/contact.html
FANF, coördinator Zorg en Welzijn, Dirk Vermeij, via secretariaat@fanf.fr
Daarnaast is Assurances SECARA 3000, door de jarenlange samenwerking met de CMUnf en de FANF een uitgesproken expert op dit gebied: fay.tabori@secara.fr

NedExpat ook voor niet-Nederlanders?

Jazeker. De NedExpat is een aanvullende onderlinge verzekering die door iedereen die in Frankrijk een basisziektekostenverzekering heeft, en een aanvullende ziektekostenverzekering wenst, kan worden afgesloten. Een aantal van de voordelen van de verzekering zijn toegesneden op Nederlands sprekenden: documentatie, contacten met de assurantiemakelaar (claims) en consultatie medische hulpverleners (Teledoc Health) in het Nederlands. Daarnaast geen medische keuring voor toetreding en geen 5-jaarlijkse aanpassing van de verzekeringsvoorwaarden vanaf 65 jaar zoals bij veel klassieke Franse verzekeringen het geval is.

Ik woon in Nederland maar breng een groot deel van het jaar in mijn tweede huis in Frankrijk door. Is dan NedExpat geschikt voor mij?
Nee. Zolang u in Nederland niet als ingezetene bent uitgeschreven en daar voor de ziektekosten bent verzekerd heeft het geen zin een NedExpat verzekering af te sluiten omdat deze een aanvulling is op de Franse basisziektekostenverzekering.

De FANF 
De Fédération des Associations Néérlandaises en France (‘FANF’) is een overkoepelende organisatie bestuurd door vrijwilligers waarbij de meeste Nederlandse verenigingen in Frankrijk zijn aangesloten. Zij heeft als doelstelling de belangen van Nederlanders in Frankrijk te behartigen door het verstrekken van informatie en het geven van individueel advies over juridisch-fiscale onderwerpen als wel over zorg-welzijn en onderwijs in Frankrijk. Toegang tot het volledige pakket van dienstverlening door de FANF hebben de leden van de bij haar aangesloten verenigingen en donateurs van de FANF.

Lid of donateur worden 
Gratis nieuwsbrief ontvangen

Deze bijdrage van Dirk Vermeij is eveneens verschenen in de zomer 2024 editie van ‘Maison en France’