Stage in Frankrijk en VIE-contract voor jongeren

Het opdoen van internationale ervaring tijdens de opleiding/studie of tijdens de eerste baan, is zeer verrijkend en is een pluspunt op een CV.

De mogelijkheid in het kader van het Europese Erasmus programma studie uitwisselingsprogramma buitenlandse studie ervaring op te doen is erg bekend.

Minder bekend zijn de mogelijkheid om eerste internationale werkervaring op te doen in of vanuit Frankrijk, als Nederlandse jongere tijdens opleiding/studie of als de eerste baan.

In Frankrijk bestaat er de klassieke stage in het kader van de studie/opleiding die ook onderdeel uitmaakt van het Erasmus+ programma, maar daarnaast bestaat in Frankrijk ook de mogelijkheid door een zogenaamd VIE-contract (VIE staat voor ‘Volontariat International en Entreprise’) internationale werkervaring op te doen. Beide mogelijkheden behandelen we hierna.

De stage als onderdeel van de opleiding/studie

Een stage kan verkregen worden op elk onderwijsniveau: lager, middelbaar, hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs.

Beheersing van de Franse taal
Aangezien de stage meestal in Frankrijk zal plaatsvinden moet men de Franse taal beheersen. Het vereiste niveau hangt af van de stage; heeft de stage een internationaal karakter, dan is daarnaast de beheersing van de Engelse taal essentieel en zijn vaak de eisen die gesteld worden aan de beheersing van de Franse taal minder hoog.

Stage overeenkomst (‘convention de stage’)
De formele basis van een stage in Frankrijk is de stage overeenkomst (‘convention de stage’) afgesloten tussen de stagiaire, de onderneming/instituut waar de stage wordt gedaan en de onderwijsinstelling waaraan de stagiaire zijn opleiding volgt. De stage moet deel uit maken van de opleiding. Dit betekent in de praktijk dat de stagiaire op het moment van  de stage en de periode waarvoor de stageovereenkomst wordt aangegaan, ingeschreven moet zijn bij een onderwijsinstelling.

Dit is een essentieel punt. Stages aangaan tijdens een zogenaamd ‘gap-jaar’ zonder dat men is ingeschreven bij een onderwijsinstelling is dus niet mogelijk. In dit geval bestaat een andere mogelijkheid (zie hierna onder VIE).

In de stageconventie worden een aantal zaken behandeld zoals (vanzelfsprekend) de duur van de stage en de beloning/onkostenvergoeding tijdens de stage, maar daarnaast ook de uren dat gewerkt wordt en wat de stageopdracht is. Daarnaast zijn de modaliteiten van de sociale verzekering (arbeidsongevallen) belangrijk. De maximale duur van een stage is 6 maanden.

Een burger van een Europees land mag zonder verblijfstitel (visum ed.) of arbeidsvergunning 3 maanden in Frankrijk verblijven. Een langer verblijf is ook mogelijk indien aangetoond kan worden dat sociale risico’s zijn afgedekt door een ziektekostenverzekering en wanneer men kan aantonen over de benodigde financiële middelen beschikt (veelal de stage vergoeding).

De stage in de praktijk
Vacatures voor stages kunnen worden gevonden op recruterings sites zoals www.indeed.frwww.stage.frwww.en-stage.comwww.directetudiant.comwww.l’etudiant.com

De stages aangeboden in Frankrijk zijn met name de stages ter afsluiting van een studie (‘stage fin d’étude’) omdat in de praktijk de stage vaak functioneert als een proefperiode voor een definitieve arbeidsovereenkomst. De stages zijn daarom vaak op nationale studenten toegespitst. Maar voor stages met een internationaal karakter waar talenkennis (Engels, Duits, etc…) erg belangrijk is, zijn ondernemingen ook geïnteresseerd in buitenlandse EC-kandidaten.

De stage is meteen een goede oefening in het solliciteren: het redigeren van een duidelijk CV en motivatiebrief.

Het is raadzaam zich voor een stage te oriënteren op grotere internationaal georiënteerde ondernemingen omdat in de praktijk de totstandkoming van stage overeenkomsten met internationale studenten voor HR-afdelingen van kleinere bedrijven een barrière blijken te zijn. Als men over interne contacten bij een onderneming beschikt waar men de stage wil doen (de stage verantwoordelijke bijvoorbeeld) is het sowieso raadzaam deze bij dit proces te betrekken.

Meer kun je lezen op: euroguidance-france

De VIE (Volontariat International en Entreprise): werkervaring voor jongeren tussen 18 en 28 jaar

Tijdens het bestaan van de militaire dienstplicht bestond voor dienstplichtigen de mogelijkheid vervangende dienstplicht te doen in de vorm van een CSNE (‘Coopération de Service National à l’Etranger’). In het kader van de vervangende dienstplicht werkte de dienstplichtige gedurende 16 maanden voor een Franse onderneming in het buitenland aan duidelijk omschreven opdrachten/functies.

Korte historie totstandkoming VIE
Schrijver dezes heeft in het verleden vaak met deze Franse CSNE’s buiten Frankrijk gewerkt en dit verliep voor beide partijen naar volle tevredenheid: internationale relevante werkervaring voor de ‘dienstplichtige’ en goed opgeleide (tijdelijk) arbeidskrachten voor de werkgever. Met name het midden- en kleinbedrijf in een internationale opbouwfase maakte veel gebruik van deze CSNE-contracten zonder dat sociale premies verschuldigd waren.

Met het afschaffen van de militaire dienstplicht in 2001 kwam ook een einde aan de CSNE maar vanwege de goede ervaringen met de CSNE is deze toen vervangen door de VIE.

Anders dan stages, die vallen onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Onderwijs, is de VIE een initiatief van Business France (ministerie van Economische Zaken) en heeft wederom als doel Franse ondernemingen behulpzaam te zijn bij hun expansie in het buitenland

De VIE voor wie
Het verschil tussen de CSNE et VIE is dat de VIE openstaat voor iedere burger van een EC-lidstaat die tussen de 18 en 28 jaar oud is, ongeacht de opleiding.

Daarnaast richt de VIE zich ook uitdrukkelijk op buitenlandse (EC) burgers. Er is een Engelstalige versie van de VIE website

De duur van een VIE is tussen de 6 en 24 maanden met een redelijke tot goede financiële vergoeding. Voor deelnemers die nog niet afgestudeerd zijn is het raadzaam met de Nederlandse onderwijsinstelling te overleggen in hoeverre een VIE-dienstverband ook als stage kan gelden. Zo vangt men twee vliegen in één klap.

De vacatures op de website betreffen voor ongeveer 50% vacatures in Europa (Duitsland, Zwitserland, etc…) en aangezien de beheersing van een vreemde taal (o.a. Engels, Duits) een vereiste is, maken Nederlanders een goede kans. Bedrijven laten in hun vacatures vaak blijken dat ze uitdrukkelijk op zoek zijn naar internationaal, dat wil zeggen ‘niet Frans’, jong talent.

Op de hiervoor genoemde website  https://mon-vie-via.businessfrance.fr/en wordt veel instructieve informatie verstrekt en zijn meer dan 2.500 vacatures geplaatst. Daarnaast biedt de site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10040 (ook in een Engelstalige versie – keuzeknop rechtsbovenin) nuttige, meer officiële informatie.

De FANF is jonge Nederlanders graag behulpzaam bij het vinden van een stage of een VIE-contract.