Juridisch Fiscaal

Gunstig sparen in Frankrijk tot 2025*

  • door Nanno Wams, Voorzitter en Coördinator werkgroep Juridisch/Fiscaal

Afbeelding van Stefan Schweihofer via Pixabay
Sparen** in Frankrijk is sinds 1 februari 2023 een stuk aantrekkelijker geworden, met name in vergelijking met sparen in Nederland. Deze gunstige condities zijn nu verlengd tot 1 februari 2025.

**Vrij-opneembare spaarrekening, met variabele rente, voor onbepaalde looptijd en minimale minimum-inleg

Er bestaan verschillende door de Franse staat geïnitieerde spaarvormen bij Franse banken die een interessante oplossing bieden in tijden van hoge inflatie, in het bijzonder in vergelijking met de in Nederland door banken gehanteerde rentevergoedingen op vrij-opneembare spaarrekeningen.

Daarnaast geldt voor iedere hieronder genoemde (vrij-opneembare) spaarvorm dat de ontvangen rentevergoeding is vrijgesteld van inkomstenbelasting en sociale premieheffingen in Frankrijk.

Al hoewel de hierna genoemde spaarrekeningen cumulatief zijn, mag U per spaarvorm maar één rekening per persoon openen.

Livret A:
3% per jaar, voor iedereen toegankelijk (ook indien U niet belastingplichtig bent in Frankrijk en voor elke leeftijd) met een maximum van 22.950 € per persoon.

Livret LDDS (Livret de développement durable et solidaire):
3% per jaar, toegankelijk voor iedere meerderjarige persoon die in Frankrijk belastingplichtig is, met een maximum van 12.000 € per persoon (met een maximum van 2 personen per ‘foyer fiscal’).

LEP (Livret Epargne Populaire):
6,1% per jaar, toegankelijk voor iedere meerderjarige persoon die in Frankrijk belastingplichtig is en waarvan het ‘revenu fiscal de référence’ (in de meeste gevallen te vergelijken met ‘netto-inkomen voor belastingen’) in 2022 (inkomen 2021) en in 2023 (inkomen 2022) de 21.393 € niet mag overschrijden (1 Part) vermeerderd met 2.857 € per bijkomende 0,25 Part.

Wat Uw revenu fiscal de référence is vindt U op de eerste pagina van Uw avis d’impôt sur le revenu. Voor een echtpaar of PACS (2 Parts), betekent dat het maximale ‘revenu fiscal de référence’ 32.818 € bedraagt. Het maximum spaarbedrag bedraagt 7.700 € per persoon, wederom met een maximum van 2 personen per ‘foyer fiscal’.

De rente op deze spaarvormen wordt op 31 december uitgekeerd door toevoeging aan het spaarbedrag, zonder de spaarbedrag maxima te beïnvloeden.

Deze rentetarieven die van toepassing zijn sinds 1 februari dit jaar, zijn de hoogste sinds 15 jaar en worden 2 maal per jaar aangepast – in januari en juli met toepassing van de eerste dag van de daarop volgende maand. Die rente was dus geldig tot en met 31 juli dit jaar, maar het Franse Ministerie van Financiën heeft besloten dat deze rentetarieven tot 1 februari 2025 van kracht blijven, met een kleine uitzondering voor wat betreft de rente op de LEP: deze bedraagt nu 6,0%, was 6,1%.
Indien de huidige berekeningsmethode zou worden toegepast (die is gebaseerd op de geconstateerde inflatie over de voorgaande 6 maanden) zou dit geleid hebben tot een hogere rente maar dit werd onwenselijk geacht vanwege de negatieve gevolgen voor de Franse economie. Gekozen is daarom voor een compromis: een lagere dan de ‘berekende rente’ te vergoeden maar voor een langere periode.

*Dit artikel is eerder verschenen onder de titel: “Gunstig sparen in Frankrijk in 2023”. Door een wijziging is gunstig sparen nu mogelijk tot 1 februari 2025 tegen identieke condities (met een minieme rentewijziging voor wat betreft de Livret Epargne Populaire).

Print Friendly, PDF & Email