Zorg

Gebruik European Health Insurance Card (EHIC) verbeterd

  • door Guido Smoorenburg

Carte Européenne Assurance Maladie France

Per 1 mei 2023 zijn voor in Frankrijk wonende verdragsgerechtigden nieuwe beleidsregels van kracht geworden voor de vergoeding van zorgkosten die buiten Frankrijk en Nederland worden gemaakt, maar binnen Europa (lidstaat EU, Zwitserland en Engeland). De vergoeding bij noodzakelijke medische zorg tijdens bijvoorbeeld vakantie is nu beter geregeld.

Noodzakelijke zorg tijdens bijvoorbeeld vakantie

Vroeger werd over spoedeisende zorg gesproken. Over het spoedeisende karakter kon men in onzekerheid verkeren. Nu is het uitgangspunt medische zorg die tijdens het verblijf noodzakelijk is geworden. Het gaat dus niet over zorg die op afspraak buiten Frankrijk en Nederland wordt verleend, zie daarvoor hieronder. De zorg moet worden verleend door een instelling die door de overheid van het land waar de zorg plaatsvindt wordt erkend. De EHIC berust op een overeenkomst tussen Europese overheden. Mijdt dus zorg door een private instelling. U krijgt daarvoor totaal geen vergoeding op basis van de EHIC, ook niet een kleinere vergoeding die u bij een door de staat erkende zorginstelling zou hebben verkregen. Een methode om een private kliniek te vermijden is zorg inroepen via 112.

Hoe wordt de vergoeding afgewikkeld

In een aantal Europese landen wordt acute zorg, denk ook aan ambulancevervoer enz., intern verrekend zonder dat men de rekening gepresenteerd krijgt. In principe heeft de verdragsgerechtigde recht op dezelfde behandeling. De zorg wordt direct met Nederland verrekend. Wordt u toch de rekening gepresenteerd maar hebben de inwoners van het land zelf recht op kosteloze of gedeeltelijk kosteloze zorg dan geeft de originele Europese verordening aan dat u de vergoeding moet opeisen bij de bevoegde instelling van het land waar de zorg werd verleend. In de praktijk is dit bijna ondoenlijk. Gelukkig bestaat er ook de mogelijkheid een declaratie in te dienen bij het Centraal Administratiekantoor (CAK). Deze mogelijkheid is nu beter geregeld. Er is een nieuw declaratieformulier beschikbaar (https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/zorgkosten-buitenland-declareren/). Daarnaast is er een regeling uitgewerkt voor de situatie dat u de zorgkosten geheel of gedeeltelijk in het zorgland moet betalen. Het CAK kan u dan een aanvulling toekennen met als uitganspunt het Nederlands tarief. De regeling is te vinden in de Staatscourant (stcrt-2023-12914.pdf). Het lezen van dit stuk vereist wel enige inspanning.

Geplande zorg in een EU-land buiten Frankrijk en Nederland

In principe is het mogelijk een vergoeding te ontvangen voor zorg die naar wens in een land buiten Frankrijk en Nederland wordt verleend. Wil men voor vergoeding in aanmerking komen dan moet het CAK toestemming hebben gegeven voor de zorg. Het zal duidelijk zijn dat men dan uitgaat van de Nederlandse tarieven als maximum. In de overwegingen die bij toestemming een rol spelen kan beperkte capaciteit van de specifieke zorg in Frankrijk en Nederland een rol spelen.

Print Friendly, PDF & Email