Nieuws Algemeen

Coronavirus COVID-19 stichting GOED, nieuwsbrief maart 2020

https://www.stichtinggoed.nl/coronavirus/coronavirus-covid-19-informatie/

INFO Coronavirus COVID-19

In deze speciale COVID-19 nieuwsbrief, willen we ten eerste iedereen een hart onder de riem steken tijdens deze bizarre periode waar we ons allemaal in bevinden en ten tweede om te verwijzen naar deCORONA officiële informatiekanalen van de Nederlandse overheid. Maar eerst de volgende belangrijke mededeling;

Tijdelijke Vermindering van Consulaire Dienstverlening

De wereldwijde ontwikkeling van het nieuwe corona virus (COVID-19) heeft geleid tot tijdelijke vermindering van consulaire dienstverlening op veel locaties. Check zelf even bij de ambassade in jouw woonland.

Vooralsnog voor de periode van 18 maart – 6 april 2020.

Afhankelijk van de ontwikkelingen kan de periode veranderen.

De visaverlening wordt beperkt tot de categorieën ‘humanitair’ en ‘nationaal belang’.

Aanvragen voor een nieuw nationaal paspoort kunnen alleen worden aangenomen wanneer een reisdocument verloopt of is verlopen, het aantoonbaar essentieel is voor het aanvragen van een verblijfsvergunning of een reis om aantoonbare medische of humanitaire redenen geen verder uitstel duldt. Laissez Passers kunnen worden afgegeven indien de nood acuut is.

Alle andere diensten worden tijdelijk stopgezet.

Bovenstaande mededeling is vooral belangrijk voor Nederlanders, die buiten de EU wonen, met een dubbele nationaliteit. Om verlies van het Nederlanderschap te voorkomen.

Stichting GOED heeft aan Consulaire Zaken gevraagd ook met deze Nederlanders rekening te houden, gedurende de verminderde dienstverlening. Wij kregen de volgende reactie hierop;

In de genomen maatregelen is nadrukkelijk toegezien op het kunnen voorkomen van het verlies van het Nederlanderschap op grond van artikel 15, eerste lid en onder c RWN voor bipatride Nederlanders, door desgevraagd een schriftelijk verzoek (per email) om afgifte van een ‘Verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap’ in behandeling te blijven nemen. Met de afgifte van deze verklaring wordt conform art 15, vierde lid RWN (evenals met de afgifte van een Nederlands paspoort) de 10-jaars verliestermijn gestuit. De aanvrager hoeft hiervoor niet in persoon op een Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging te verschijnen

Meer info over dubbele nationaliteit, zie de video die wij onlangs gelanceerd hebben (de NLse versie volgt). lees hier verder