• Grenoble
  Grenoble
  Association Alpes Pays Bas
 • Lille
  Lille
  Cercle Néerlandaise
 • Toulouse
  Toulouse
  Neerlandia Toulouse
 • Bretagne
  Bretagne
  Cercle Neerlandais de Bretagne
 • Normandië
  Normandië
  De Nederlandse vereniging van Normandië
 • Côte d'Azur
  Côte d'Azur
  De Nederlandse Club Côte d'Azur
 • Montpellier
  Montpellier
  CNM/NVM Montpellier
 • Lyon
  Lyon
  Lys-Oranje, De Nederlandse vereniging van Lyon en omstreken
 • Midi
  Midi
  ANM Association Néerlandaise de Midi
 • Parijs
  Parijs
  De Nederlandse Vereniging voor Parijs en omgeving
 • Strasbourg
  Strasbourg
  Nederlandse vereniging Straatsburg e.o.
 • Rouen
  Rouen
  De Nederlandse Vereniging van Rouen
 • Languedoc-Roussillon
  Languedoc-Roussillon
  Nederlandse Vereniging Languedoc Roussillon NVLR
 • Pays de Gex
  Pays de Gex
  De vereniging van de pays de Gex!
 • Dordogne
  Dordogne
  La Tulipe

Het nieuws

Zoek artikel

Aangesloten Verenigingen

Gouden Gids

vererving 1

 

De vererving van uw vermogen na uw overlijden

Gezien het aantal vragen van de verschillende verenigingen en haar leden over het onderwerp erfrecht, heeft de FANF mij gevraagd om enkele artikelen over erfrecht te schrijven in het kader van de juridische werkgroep. In de artikelen wordt een overzicht gegeven van het erfrecht, specifiek voor de Nederlands-Franse situatie: Nederlanders die permanent in Frankrijk wonen dan wel Nederlanders die in Nederland wonen en in Frankrijk een tweede woning hebben. De artikelen behandelen het civiele recht. Dit niet te verwarren met het fiscale recht. De fiscale consequenties van een situatie worden niet door dezelfde regels beheerst. Wanneer in een artikel wel op de fiscale consequenties wordt ingegaan, zal ik dat uitdrukkelijk aangeven.

Ook al zal ik proberen zo veel mogelijk situaties te behandelen, het zal niet mogelijk zijn om op iedere specifieke situatie in te gaan. Individuele vragen kunnen natuurlijk worden gesteld en zullen behandeld worden conform de voor het notariaat geldende tarieven. Vooraf kan ik daar inzicht in geven.

Hiermee opent Henriette van Zelm van Eldik een reeks van artikelen over vererving die in de loop der tijd op deze website verschijnen.

 

 

De vererving van uw vermogen na uw overlijden

Verschillende situaties kunnen zich voordoen, bijvoorbeeld:

U woont in Frankrijk en bezit daar onroerend goed (bijvoorbeeld een woning) en roerende goederen (bijvoorbeeld een bankrekening, inboedel en een auto). In Nederland bezit u een onroerend goed en u heeft daar een bankrekening.

Of:

U woont in Nederland waar het grootste deel van uw vermogen ligt. U verblijft regelmatig in Frankrijk waar u een onroerend goed bezit (een vakantiewoning) en roerende goederen (bijvoorbeeld inboedel en een bankrekening).

Hoe zal uw vermogen vererven wanneer u komt te overlijden?

Het antwoord op deze vraag is van vele factoren afhankelijk, zoals:

- uw privé situatie (bent u gehuwd? Heeft u kinderen?....);

- hetgeen u juridisch heeft geregeld (wat is het huwelijksgoederenregime dat op uw huwelijk van toepassing is? Heeft u een testament?....);

- waar u woont (in Nederland? In Frankrijk);

- etc.

In een reeks artikelen zal informatie worden geven die u in staat stelt om inzicht te krijgen in de (mogelijkheden van) vererving/overgang van uw vermogen bij uw overlijden. In het eerste artikel zal worden ingegaan op het toepasselijke erfrecht: wanneer is Nederlands erfrecht van toepassing en wanneer Frans erfrecht? In het volgende artikel zal worden uiteengezet hoe het Nederlandse en het Franse wettelijke erfrecht eruit zien. Daarna zal in een aantal artikelen worden behandeld hoe u de vererving van uw vermogen kunt beïnvloeden.

Welk erfrecht is van toepassing?

Wij hebben hier meteen een probleem: de vraag welk erfrecht van toepassing zal zijn op de vererving van uw nalatenschap, wordt door het Nederlandse recht anders beantwoord dan door het Franse recht.

Nederlands recht

Op grond van Nederlands recht is het mogelijk om een rechtskeuze uit te brengen voor het toepasselijke erfrecht. Deze rechtskeuze is echter beperkt en moet aan bepaalde formaliteiten voldoen. Wanneer een Nederlander in Frankrijk woont, kan hij op grond van het Nederlandse recht een geldige rechtskeuze uitbrengen voor het Nederlandse recht of het Franse recht. Wanneer geen rechtskeuze is uitgebracht, hangt het van toepassing zijnde erfrecht af van de nationaliteit, de laatste gewone verblijfplaats en het aantal jaren dat de erflater daar woonde. Zo zal in beginsel het Franse erfrecht van toepassing zijn wanneer een Nederlander die langer dan 5 jaren in Frankrijk woont, overlijdt. Voor het antwoord op de vraag waar uw gewone verblijfplaats is gelegen, is het niet van belang waar u bent ingeschreven. Het is een feitelijk begrip. Van belang is uw intentie: wat is uw bedoeling? Is het uw intentie om u permanent in Frankrijk te vestigen? Daarnaast kunnen andere factoren van belang zijn: Waar gaan de kinderen naar school? Waar bent u lid van clubjes? Waar ontvangt u de krant?

 

Frans recht

Naar Frans recht moet een onderscheid gemaakt worden tussen de roerende goederen en de onroerende goederen die tot een nalatenschap behoren. De vererving van roerende goederen wordt beheerst door het recht van het land waar de erflater zijn woonplaats had ten tijde van zijn overlijden. Onroerende goederen vererven naar het recht van de plaats van ligging. Frankrijk erkent geen rechtskeuze. Hierdoor kunnen dus conflicten ontstaan die hierna aan de orde komen. De laatste woonplaats is naar Frans recht 'le domicile où quelqu'un à son principal établissement'. Ook hier betreft het een feitelijk begrip en is de intentie om ergens voor een zekere duur zijn woonplaats te hebben, van belang. Voor de vraag welk recht van toepassing is op de vererving van uw vermogen is het, zoals u ziet, van belang waar u woont. Indien gesteld zou kunnen worden dat u in Frankrijk woont, is volgens het Franse recht het Franse erfrecht van toepassing op de vererving van uw gehele vermogen, met uitzondering van uw in Nederland gelegen woning. Indien u zich daar niet van bewust bent en u heeft in een Nederlands testament de vererving van uw nalatenschap geregeld, waarbij u een rechtskeuze heeft uitgebracht voor Nederlands erfrecht, dan zou het zo kunnen zijn dat niet alle door u getroffen regelingen kunnen worden uitgevoerd. Ook al bent u nog in Nederland ingeschreven, indien u vaak in Frankrijk verblijft, zou toch het standpunt ingenomen kunnen worden dat u in Frankrijk woont.

Tussen wal en schip?

Hoe zit het nu wanneer volgens het Franse recht het Nederlandse erfrecht van toepassing is en volgens het Nederlandse recht het Franse erfrecht? Valt u nu 'tussen wal en schip?' Andersom is ook mogelijk: Hoe zit het wanneer volgens het Franse recht het Franse erfrecht van toepassing is en volgens het Nederlandse recht het Nederlandse erfrecht? Stel, u woont al meer dan 5 jaren in Frankrijk en u heeft een woning in Nederland. U heeft geen rechtskeuze uitgebracht voor Nederlands recht ten aanzien van de vererving van de in Nederland gelegen woning. Op grond van het Franse recht is op de vererving van deze woning Nederlands erfrecht van toepassing. Op grond van Nederlands recht is echter Frans erfrecht van toepassing. Het Franse recht accepteert deze terugverwijzing waardoor Frans erfrecht van toepassing zal zijn op de vererving van de in Nederland gelegen woning. U woont in Nederland en u heeft een vakantiewoning in Frankrijk. U heeft geen rechtskeuze uitgebracht, dan wel een rechtskeuze voor het Nederlandse erfrecht. Op grond van het Nederlandse recht zal uw gehele vermogen, waaronder de in Frankrijk gelegen woning, vererven naar Nederlands recht. Op grond van Frans recht vererft de in Frankrijk gelegen woning naar Frans recht. U kunt niet om het Franse recht heen bij de vererving van de Franse woning. De Franse notaris die de tenaamstelling van de woning na uw overlijden regelt, zal het Franse erfrecht toepassen en niet het Nederlandse erfrecht.

Toekomstige Europese bepalingen

Er is een voorstel voor een Europese tekst betreffende onder andere het toepasselijke erfrecht.

Op grond van dit voorstel is, bij gebrek aan een rechtskeuze, het recht van de gewone verblijfplaats van de erflater van toepassing op de vererving van zijn gehele nalatenschap. Een rechtskeuze kan uitgebracht worden voor het recht van de nationaliteit van de erflater.

Wanneer deze Europese tekst van toepassing zal zijn, zal de splitsing, zoals Frankrijk die thans hanteert tussen roerende en onroerende goederen, straks niet meer gelden en zal een rechtskeuze voor het recht van de nationaliteit van de erflater ook in Frankrijk geaccepteerd moeten worden. Rechtskeuzes die zijn gedaan voordat de tekst van toepassing is, worden als geldig beschouwd wanneer de persoon overlijdt na het van toepassing worden van de tekst. De tekst (verordening) is van toepassing vanaf één jaar na de datum van haar inwerkingtreding. Wanneer dat is, is nog niet bekend.

Henriette van Zelm van Eldik © Email: henriette.vanzelm.75243@paris.notaires.fr

 Voeg deze pagina toe aan je favoriete websites..
 
Banner